Om Oss

Sembrando Esperanza Peru är en ideell organisation. Vi samlar in pengar för att driva, stödja och utveckla ett hem för tuberkulossjuka och socialt utsatta individer i Lima, Peru.

Bakgrund till projektet

I Perus huvudstad Lima finns det många socialt utsatta individer som lever under förhållanden som exponerar dem för droger, prostitution, sjukdomar, våld och kriminalitet. Dessa individer som lever sina liv på gatan har hög risk att drabbas av tuberkulos på grund av undernäring, undermåliga sanitära förhållanden och fattigdom. Risken är även större att dessa personer på grund av sin livsstil drabbas av HIV, hepatit B och andra infektiösa sjukdomar. Det är även vanligt att de drabbas av flera infektioner samtidigt vilket kan leda till att deras hälsa snabbt försämras.

Det totala antalet tuberkulossjuka i Peru har gått ner över tid men den minskningen märks inte i de socialt utsatta grupperna som lever i hemlöshet. Bland dessa individer är tuberkulos fortfarande en utbredd sjukdom. Tuberkulosbehandling är genom en social försäkring gratis i Peru men försäkringen inkluderar inte de personer som lever på gatan. Det beror på att de personer som inkluderas i behandlingsprogrammen måste uppfylla vissa kriterier, exempelvis måste de leva under stabila sociala förhållanden med en permanent adress (vilket dessa personer saknar). Det är dessutom svårt för dessa socialt utsatta individer att ta tillvara sina rättigheter i olika byråkratiska processer eftersom de ofta inte har gått i skolan och är analfabeter. Vissa individer saknar dessutom legitimation och kan därför inte hävda sina rättigheter som Peruanska medborgare.

Tuberkulosbehandlingen är lång, minst sex månader men ibland upp till två år beroende på hur svårbehandlad infektionen är. Besvärande biverkningar är vanliga och för att klara av att fullfölja behandlingen krävs en grundläggande stabilitet i tillvaron med tillgång till mat, husrum och ett socialt skyddsnät. Vi har genom våra efterforskningar inte lyckats hitta något annat bra alternativ där dessa personer kan söka hjälp. Svårigheterna beror på att många andra hem tar betalt, har långa väntetider och/eller svåra antagningsregler samt att de på många ställen inte vill ta in personer med aktiv tuberkulossjukdom då de är oroliga över smittorisken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tankar bakom projektet

Själva idén till projektet föddes 2003 då initiativtagaren till projektet Lara Reeves var volontär i Lima. Hon arbetade där tillsammans med läraren och socialarbetaren Jenny Huaman Sulca. Jenny hade innan mötet med Lara under flera år arbetat för att hjälpa individer som har gatan som sitt hem. Jenny och Lara märkte att tuberkulos i många fall var orsaken till att personer på gatan blev sjuka och avled. Då tuberkulos framgångsrikt kan behandlas med tillgång till rätt mediciner insåg Lara och Jenny att många av dessa sjuka individer var utsatta för ett onödigt lidande och att många liv skulle kunna räddas. Lara och Jenny beslutade sig därför för att engagera sig för att förändra livet för dessa utsatta individer. Det var när Lara engagerade sig i den ideella läkarstudentföreningen IFMSA-Sweden 2009 som projektet verkligen började ta form. (IFMSA står för International Federation of Medical Students’ Associations.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Lara i grön sportjacka med Jenny Human Sulca samt Leo (som har arbetat på hemmet).

Projektplan

Behandlingshemmet öppnade i april 2010 i Lima. På behandlingshemmet får de tuberkulossjuka individerna behandling för sina sjukdomar, mat och husrum. När de känner sig tillräckligt friska får de utbildning och/eller träning i praktiska färdigheter för att de ska bli självförsörjande invånare och kunna lämna hemmet. Yngre individer (under 18 år) kan efter att de har tillfrisknat få hjälp att omplaceras till andra hem som tar emot barn.

Vårt primära fokus är att hjälpa tuberkulossjuka personer men ibland (på grund av den hårda verkligheten på gatan) tar vi även in andra personer som inte har tuberkulos. Vi har bland annat tagit emot funktionshindrade och äldre individer som har haft svårt att få hjälp från annat håll.

Projektgruppen i Sveriges främsta uppgift är att ordna finansieringen till projektet. Vi söker främst stabila sponsorer (både företag och privatpersoner) som vill skänka pengar varje månad så att projektet får en trygg finansiell framtid. Lokala personer med Jenny i spetsen är ansvariga för arbetet på plats i Peru. Ungefär hälften av de ekonomiska medlen samlas även in lokalt i Peru och behandlingshemmet får stort stöd av lokala krafter. Bland annat så har en lokal präst ordnat så att projektet inte behöver betala någon hyra för huset där hemmets verksamhet bedrivs.

Förutom att hjälpa till med finansieringen av hemmet så förmedlar vi i den svenska projektgruppen volontärer till hemmet i Lima. Vi informerar allmänheten om hur situationen ser ut i Peru genom att hålla föreläsningar och andra evenemang. Vi skickar dessutom med jämna mellanrum ut nyhetsbrev till de personer som finns med på våra maillistor med uppdateringar av vad som händer på projektet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nuvarande situation på hemmet

I nuläget (oktober 2017) bor det ungefär 70 personer på hemmet. Vi har sett att arbetet på hemmet ger goda resultat. Många individer har tillfrisknat och blivit självförsörjande så att de har kunnat lämna hemmet.

Jenny

Jenny och hennes medarbetare arbetar hårt för att få det dagliga livet att fungera så bra som möjligt på hemmet. De har i omgångar haft hjälp av en del svenska volontärer som har besökt hemmet.

Tråkigt nog har en del individer avlidit på hemmet då de har kommit till oss med en så långt framskriden sjukdom att det inte har varit möjligt att bota dem. Vi anser att det är ett mycket viktigt arbete att ge dessa individer vård och omsorg i livets slutskede. Personer som är nära döden ska inte behöva uppleva lidandet och ångesten själva på gatan utan deras liv ska få ett värdigt slut.Logga for a second breath